ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2003 г., кн. 08
Неупражняването на правото на собственост води ли до изгубването му?
авторски материал, стр. 5
Прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения през чужд недвижим имот
авторски материал, стр. 8
Кога нотариалният акт е нищожен
авторски материал, стр. 15
Решение № 415 от 14.04.2003 г. на ВКС, IV г.о
съдебна практика, стр. 17
Решение № 413 от 9.04.2003 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 18
Правно технически изисквания за делба на земеделски земи
авторски материал, стр. 21
Промените в Закона за устройство на територията ­ основни положения
авторски материал, стр. 25
Реални части от урегулиран поземлен имот
авторски материал, стр. 34
Временно ползване на имотите при делбата
авторски материал, стр. 39
Относителна недействителност на основание чл. 76 от Закона за наследството
авторски материал, стр. 45
Техническият експерт при съдебната делба на жилища в сгради с режим на етажна собственост
авторски материал, стр. 52
Определение № 17 от 08.04.2003 г. на ВКС, 5 чл.състав
съдебна практика, стр. 57
Решение № 244 от 17.04.2003 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 59
Решение № 293 от 26.04.2003 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 61
Авторскоправен режим, проблематика и защита на компютърните програми и базите данни
авторски материал, стр. 63
Същност и правно значение на патентните претенции за определяне обхвата на правна закрила на патентите за изобретения
авторски материал, стр. 71
Увеличаване на капитала при придобиване на акции с инвестиционни бонове
авторски материал, стр. 78