ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2003 г., кн. 07
Писмо № 0601/10 от 05.06.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 94.ЛЛ/113 от 05.06.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 94 ГГ/209 от 06.06 2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 94-ГГ/222 от 06.06.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 26/237 от 09.06.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 0411/95 от 10.06.2003 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания
административна практика, стр. 9
Доклад за дейността на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" през 2002 година
административна практика, стр. 81