ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2003 г., кн. 06
Правен режим на постройките при прехвърляне на правото на собственост върху дворното място, в което са построени
авторски материал, стр. 5
Договори с отложено прехвърляне на правото на собственост
авторски материал, стр. 11
Право на ползване върху земята при отстъпено право на строеж
авторски материал, стр. 15
Решение № 1939 от 10.12.2002 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 17
Решение № 22 от 02.02.2003 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 20
Решение № 300 от 13.03.2003 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 22
Същност на придобиването на земеделска земя от общината по реда на чл. 19 ЗСПЗЗ
авторски материал, стр. 24
За действието на позитивните решения на поземлените комисии
авторски материал, стр. 33
Законът и строежите, вредни в санитарно - хигиенно отношение или застрашени от самосрутване
авторски материал, стр. 37
Зачитане на силата на пресъдено нещо
авторски материал, стр. 42
Техническият експерт при съдебната делба за ползване на дворни места - урегулирани и неурегулирани поземлени имоти
авторски материал, стр. 48
По-голям дял от съпружеската имуществена общност може да се претендира при развод след доказване на по-големия принос при придобиването
авторски материал, стр. 51
Наследствените права на преживелия съпруг
авторски материал, стр. 52
Определение № 16 от 17.02.2003 г. на ВКС, 5 чл. състав
съдебна практика, стр. 54
Решение № 233 от 17.04.2003 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 55
Решение № 2240 от 13.01.2003 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 56
Ограничаване на авторските права. Прекратяване на правото на разпространение след първата продажба и последиците от него
авторски материал, стр. 58
Временна закрила на заявено изобретение
авторски материал, стр. 68
За промените в режима на приватизация и следприватизационен контрол
авторски материал, стр. 73
Задължението за извършване на инвестиции в приватизираното предприятие или обект
авторски материал, стр. 76