ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2003 г., кн. 06
Срочен трудов договор ­ докога
авторски материал, стр. 5
Право на отпуск за ненормиран работен ден
авторски материал, стр. 7
Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ се дължи ако са спазени изискванията на закона
авторски материал, стр. 10
Вътрешно заместване по чл. 259 КТ
авторски материал, стр. 12
Влезлите в сила решения на съда и по трудови дела подлежат на изпълнение
авторски материал, стр. 15
Дисциплинарната отговорност и особености в производството по налагане на дисциплинарни наказания на държавните служители
авторски материал, стр. 19
При прекратяване на служебното правоотношение по обективна невъзможност обезщетение не се дължи
авторски материал, стр. 24
За обективната невъзможност за изпълнение на служебните задължения от страна на държавния служител
авторски материал, стр. 27
Писмо № 04.01-107 от 01.04.2003 г. на МДА
административна практика, стр. 30
Писмо № 04.12-19 от 01.04.2003 г. на МДА
административна практика, стр. 31
Писмо № 20-11-8 от 13.05.2003 г. на МДА
административна практика, стр. 32
Работната заплата в търговско дружество с преобладаващо държавно участие
авторски материал, стр. 33
Дневна посещаемост в детска градина и трудово възнаграждение на заместващ учител
авторски материал, стр. 35
Допълнителният труд в същата месторабота се заплаща
авторски материал, стр. 36
Защитата на работещите от рискове, свързани с експозицията на азбест при работа
авторски материал, стр. 38
Информацията от документите за стаж е необходима при насочване на лицата към свободни работни места
авторски материал, стр. 43
Националният план за действие по заетостта през 2003 г.
авторски материал, стр. 45
Промените в Закона за социално подпомагане и в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, свързани с предоставянето на социални услуги
авторски материал, стр. 53
Неплатеният отпуск се прекъсва при представяне на болничен лист за временна неработоспособност
авторски материал, стр. 60
Неплатеният отпуск се прекъсва при представяне на болничен лист за временна неработоспособност
авторски материал, стр. 60
Освобождаване на членове на съвет на директорите и на изпълнителен директор на еднолично търговско дружество с общинска собственост
авторски материал, стр. 63
Освобождаване на членове на съвет на директорите и на изпълнителен директор на еднолично търговско дружество с общинска собственост
авторски материал, стр. 63
Право на пенсия по § 4, ал. 1 от ПЗР на КЗОО
авторски материал, стр. 65
Право на пенсия по § 4, ал. 1 от ПЗР на КЗОО
авторски материал, стр. 65
Писмо № 26-400-1 от 8 май 2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 26-400-1 от 8 май 2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 92-137-1 от 21.05.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Писмо № 92-137-1 от 21.05.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Писмо № 04-08-8 от 8.05.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 70
Писмо № 04-08-8 от 8.05.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 70
Писмо № 19-04-30 от 12.03.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 71
Писмо № 19-04-30 от 12.03.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 71
Писмо № 19-05-14 от 27.02.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 72
Писмо № 19-05-14 от 27.02.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 72
Писмо № 19-01-108 от 09.04.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 72
Писмо № 19-01-108 от 09.04.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 72
Писмо № 04-04-137 от 04.04.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 73
Писмо № 04-04-137 от 04.04.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 73
Писмо № 19-01-107 от 07.04.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 74
Писмо № 19-01-107 от 07.04.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 74
Писмо № 19-03-72 от 27.03.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 75
Писмо № 19-03-72 от 27.03.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 75
Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане
фактологическа информация, стр. 77
Общи индекси на потребителските цени
фактологическа информация, стр. 77
Среден месечен осигурителен доход за страната за изчисляване на индивидуален коефициент
фактологическа информация, стр. 78
Средна месечна работна заплата по данни от НСИ
фактологическа информация, стр. 78
Закрилата при уволнение
авторски материал, стр. 81