ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2003 г., кн. 03
Отчуждаване на недвижими имоти в полза на общината
авторски материал, стр. 5
Частна собственост върху обекти на железопътната инфраструктура за вътрешен жп транспорт
авторски материал, стр. 14
Практически проблеми във връзка с вписване на исковите молби
авторски материал, стр. 20
Решение № 1876 от 6.12.2002 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 23
Решение № 1193 от 24.09.2002 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 25
Категоризиране на земеделските земи при промяна на предназначението им и изработване на подробен устройствен план, за да бъдат застроени
авторски материал, стр. 27
Новости в правната уредба по възстановяване на собствеността върху земеделски земи
авторски материал, стр. 32
Особености на сделките по чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 ЗУТ
авторски материал, стр. 37
Завещателна дееспособност
авторски материал, стр. 44
Техническият експерт при съдебната делба
авторски материал, стр. 50
По кой закон наследяваме
авторски материал, стр. 53
Наследникът с право на запазена част има право на иск за нейното възстановяване
авторски материал, стр. 55
Решение № 768 от 2.12.2002 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 56
Решение № 1801 от 22.11.2001 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 57
Решение № 737 от 21.11.2002 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 58
Произведенията на изобразителното и приложното изкуство
авторски материал, стр. 60
Служебни изобретения
авторски материал, стр. 64
Конституционният съд се произнесе по спорния § 6а от отменения Закон за приватизацията
авторски материал, стр. 70
Решение № 1036 от 6.06.2002 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 78