ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2024 г., кн. 02
Изменение на МСФО 17 по отношение на представянето на сравнителна информация за финансовите активи при първоначалното прилагане на стандарта
авторски материал, стр. 5
Преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2024 година
авторски материал, стр. 8
Прилагане на разпоредбите на ЗДДФЛ, във връзка с данъчното третиране на бонуси към заплатата под формата на допълнително материално стимулиране
административна практика, стр. 25
Приспадане или възстановяване на ДДС след изтичане на установените от закона срокове - Възстановяване на платен ДДС в друга държава членка
авторски материал, стр. 27
Приспадане или възстановяване на ДДС след изтичане на установените от закона срокове - Корекции на неприспаднат данъчен кредит
авторски материал, стр. 29
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени със ЗИДЗМДТ (обн. ДВ, бр. 106 от 2023 г.)
авторски материал, стр. 33
Преглед на промените в Данъчно–осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2023 година
авторски материал, стр. 44
Добри и лоши практики в работата на специализираните служби, ангажирани с прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари
авторски материал, стр. 68
Въпроси и отговори, свързани с издаването на болнични листове за временна неработоспособност – 1/2024
административна практика, стр. 68
Въпроси и отговори, свързани с издаването на болнични листове за временна неработоспособност – 2/2024
административна практика, стр. 69
Въпроси и отговори, свързани с издаването на болнични листове за временна неработоспособност – 3/2024
административна практика, стр. 70
Въпроси и отговори, свързани с издаването на болнични листове за временна неработоспособност – 4/2024
административна практика, стр. 71
Въпроси и отговори, свързани с издаването на болнични листове за временна неработоспособност – 5/2024
административна практика, стр. 71
Въпроси и отговори, свързани с издаването на болнични листове за временна неработоспособност – 6/2024
административна практика, стр. 72
Въпроси и отговори, свързани с издаването на болнични листове за временна неработоспособност – 7/2024
административна практика, стр. 73
Въпроси и отговори, свързани с издаването на болнични листове за временна неработоспособност – 8/2024
административна практика, стр. 73
Въпроси и отговори, свързани с издаването на болнични листове за временна неработоспособност – 9/2024
административна практика, стр. 74
Въпроси и отговори, свързани с издаването на болнични листове за временна неработоспособност – 10/2024
административна практика, стр. 74
Въпроси и отговори, свързани с издаването на болнични листове за временна неработоспособност – 11/2024
административна практика, стр. 75