ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2023 г., кн. 08
Отпадане на наказуемостта на деянието и влиянието върху отмяната на дарението в случаите на чл. 227, ал. 1, б. „а“ и „б“ ЗЗД
авторски материал, стр. 5
Формата на договорите за прехвърляне на недвижим имот включва ли разрешението на съда за прехвърляне на имота, собственост на дете чужденец?
авторски материал, стр. 14
Съдебни способи за защита правото на общинска собственост
авторски материал, стр. 20
За придобиването на вещни права върху земите с начин на трайно ползване „пасища, мери“ - публична общинска собственост
авторски материал, стр. 33
Съпружеска имуществена общност върху вещно право на ползване
авторски материал, стр. 43
Дялове при наследствена трансмисия
авторски материал, стр. 54
Съдебна практика на ВКС по чл. 42 от Закона за наследството
авторски материал, стр. 62
Особености на производството за изменение на действащ подробен устройствен план по реда на чл. 135а ЗУТ (нов - ДВ, бр. 16 от 2021 г.)
авторски материал, стр. 71