ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2023 г., кн. 07
Някои разсъждения за възстановяване на деленето на собствеността на публична и частна
авторски материал, стр. 5
Общ преглед на предложените промени в Закона за управление на етажната собственост
авторски материал, стр. 19
В кои случаи избени помещения в сграда в режим на етажна собственост могат да се придобият от собственик на самостоятелен обект в сградата?
авторски материал, стр. 29
Срокът за релевиране на нищожност в производство по обжалване по реда на Закона за концесиите
авторски материал, стр. 33
За действието на избора на законовия режим на разделност
авторски материал, стр. 41
Признаването на браковете съгласно българското международно частно право
авторски материал, стр. 54
Относно отговорността за издадено невярно удостоверение за наличие или липса на тежести по чл. 569, т. 7 от Гражданския процесуален кодекс
авторски материал, стр. 62
В какви случаи се издава удостоверение за търпимост на строежите
авторски материал, стр. 69