ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2023 г., кн. 06
Счетоводно и данъчно третиране на продажба с обратен оперативен лизинг
авторски материал, стр. 5
Задължение за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за 2022 г. и последствия от неизпълнението му
авторски материал, стр. 24
Близо 194 000 фирми и еднолични търговци вече са обявили доходите си пред Националната агенция за приходите
административна практика, стр. 33
Особености при извършване на корекции на справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 ЗДДФЛ
авторски материал, стр. 34
Относно образците на справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 ЗДДФЛ и тяхното попълване
административна практика, стр. 38
Задължения за доставчиците на платежни услуги да поддържат електронни регистри съгласно ЗДДС
авторски материал, стр. 40
Износ, облагаем с нулева ставка на данъка върху добавената стойност – Прилагане на нулева ставка при две последователни доставки на една и съща стока с един превоз
авторски материал, стр. 47
Износ, облагаем с нулева ставка на данъка върху добавената стойност - Доказване на износ с електронна митническа декларация
авторски материал, стр. 53
Износ, облагаем с нулева ставка на данъка върху добавената стойност - Доказване на износ на стока, която се транспортира на собствен ход
авторски материал, стр. 55
Застраховка за пенсия, свързана с инвестиционни фондове
авторски материал, стр. 61
Обезщетения при отмяна на актовете, издадени от органите на медицинската експертиза
авторски материал, стр. 74