ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2023 г., кн. 04
Разпределение на разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост
авторски материал, стр. 5
Съдебна практика на ВКС по чл. 79 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 18
Съдебни средства за защита на учреденото право на ползване върху имот - частна общинска собственост
авторски материал, стр. 27
Субекти и срокове за заплащане на паричните задължения по чл. 27а от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал, стр. 30
Отмяна на завет с „отчуждението“ на завещаната вещ (чл. 41, ал. 1 ЗН)
авторски материал, стр. 37
Наследяване на налични акции от малолетни и непълнолетни лица
авторски материал, стр. 50
Правото на преминаване по чл. 192, ал. 2 от Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 61
Въпроси и отговори, свързани с кадастъра и устройственото планиране – 1/2023
авторски материал, стр. 69
Въпроси и отговори, свързани с кадастъра и устройственото планиране – 2/2023
авторски материал, стр. 71
Въпроси и отговори, свързани с кадастъра и устройственото планиране – 3/2023
авторски материал, стр. 72
Права на режисьорите на театрални спектакли
авторски материал, стр. 74