ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2023 г., кн. 02
Изменение на МСС 1 Представяне на финансови отчети, във връзка с оповестяването на счетоводната политика
авторски материал, стр. 5
За още някои промени в ЗКПО, в сила за 2023 година
авторски материал, стр. 19
Предоставяне на информация за изплатени необлагаеми доходи от трудови правоотношения по реда на ЗДДФЛ
авторски материал, стр. 25
Доходи, които трябва да се посочват от работодателите в справката по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ за 2022 година
административна практика, стр. 32
Новите правила за корекции на данъчната основа, начисления ДДС и ползвания данъчен кредит при несъбираеми вземания
авторски материал, стр. 36
Преглед на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени в края на 2022 година
авторски материал, стр. 49
Коментар на последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал, стр. 52
Актуални условия за придобиване на право на пенсия през 2023 година
авторски материал, стр. 63
Оценка на риска от изпирането на пари - основни мерки и етапи
авторски материал, стр. 70