Счетоводство и одит

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 21)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Особености на счетоводното отчитане на дейността на предприятията, занимаващи се със селско стопанство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-19

 Изменения на МСС 12, свързани с временно изключване от изискванията за признаване и оповестяване съгласно стандарта, на отсрочени данъчни активи и пасиви
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-19

 Счетоводно и данъчно третиране на различни стопански събития и процеси - Административни санкции, налагани за неспазване на приложимото законодателство - Годишното счетоводно приключване - стъпка по стъпка - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Счетоводно и данъчно третиране на различни стопански събития и процеси - Административни санкции, налагани за неспазване на приложимото законодателство - Санкции за нарушаване на търговското законодателство - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Счетоводно и данъчно третиране на различни стопански събития и процеси - Административни санкции, налагани за неспазване на приложимото законодателство - Санкции за нарушаване на данъчното законодателство - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Счетоводно и данъчно третиране на различни стопански събития и процеси - Административни санкции, налагани за неспазване на приложимото законодателство - Санкции за нарушаване на счетоводното законодателство - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Счетоводно и данъчно третиране на различни стопански събития и процеси - Счетоводно отчитане на ваучерите за храна като социален разход - Счетоводни записвания при търговците - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Счетоводно и данъчно третиране на различни стопански събития и процеси - Счетоводно отчитане на ваучерите за храна като социален разход - Счетоводни записвания при операторите на ваучери - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Счетоводно и данъчно третиране на различни стопански събития и процеси - Счетоводно отчитане на ваучерите за храна като социален разход - Счетоводни записвания при работодателите - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Счетоводно и данъчно третиране на различни стопански събития и процеси - Счетоводно отчитане на ваучерите за храна като социален разход - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Списък на приложимите Международни счетоводни стандарти (Международни стандарти за финансово отчитане) и разясненията към тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Изменения на МСС/МСФО, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2024 година - Изменения на МСС 7 Отчет за паричните потоци и МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване - Споразумения за финансиране на доставчика - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Изменения на МСС/МСФО, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2024 година - Изменение на МСФО 16 Лизинг - Пасив по лизинг при продажба с обратен лизинг - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Изменения на МСС/МСФО, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2024 година - Изменения на МСС 1 Представяне на финансови отчети - Класификация на пасивите като текущи или нетекущи, както и Нетекущи пасиви с договорни клаузи - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Изменения на МСС/МСФО, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2024 година - Изменение на МСС 12 Данъци върху дохода - Международна данъчна реформа - Примерни правила от втори стълб - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 42 - Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 41 - Селско стопанство - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 40 - Отчитане на инвестиционни имоти - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 38 - Нематериални активи - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 37 - Провизии, условни задължения и условни активи - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 36 - Обезценка на активи - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 34 - Междинно счетоводно отчитане - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 32 - Финансови инструменти - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 31 - Отчитане на дялове в смесени предприятия - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 24 - Оповестяване на свързани лица - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 22 - Отчитане на бизнескомбинации - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 21 - Ефекти от промените във валутните курсове - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 19 - Доходи на персонала - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 18 - Приходи - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 17 - Лизинг - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 16 - Дълготрайни материални активи - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 12 - Данъци от печалбата - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 11 - Договори за строителство - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 8 - Нетни печалби и загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 7 - Отчети за паричните потоци - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 4 - Отчитане на амортизациите - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни цели и изисквания в отделните счетоводни стандарти - СС 1 - Представяне на финансови отчети - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни изисквания към прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на Общите разпоредби на НСС - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Основни изисквания към прилагането на Националните счетоводни стандарти - Въведение - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Приложен коментар на закона за счетоводството - Коментар по някои други въпроси в Закона за счетоводството - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Приложен коментар на закона за счетоводството - Коментар към глава седма „Годишни доклади“ - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Приложен коментар на закона за счетоводството - Коментар към глава шеста „Публичност на финансовите отчети“ - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Приложен коментар на закона за счетоводството - Коментар към глава пета „Независим финансов одит“ - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Приложен коментар на закона за счетоводството - Коментар към глава четвърта „Приложима счетоводна база“ - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Приложен коментар на закона за счетоводството - Коментар към глава трета „Финансови отчети“ - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Приложен коментар на закона за счетоводството - Коментар към глава втора „Категории предприятия и групи предприятия“ - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Приложен коментар на закона за счетоводството - Коментар към глава първа „Общи положения“ - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Приложен коментар на закона за счетоводството - Законодателно уреждане на счетоводството в България - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Предстоящи промени в Закона за счетоводството и в Закона за независимия финансов одит, във връзка с транспониране в националното законодателство на Европейската законодателна рамка за устойчиво отчитане - Предстоящи промени в ЗНФО - 2024 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Предстоящи промени в Закона за счетоводството и в Закона за независимия финансов одит, във връзка с транспониране в националното законодателство на Европейската законодателна рамка за устойчиво отчитане - Предстоящи промени в Закона за счетоводството - 20
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-16

 Очаквани промени в Закона за независимия финансов одит, наложени от Европейската законодателна рамка за устойчиво отчитане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-18

 Какви са изискванията за деклариране и отчитане на статистически данни по реда на Наредба № 27 на БНБ, които предприятията трябва да спазват
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-18

 Счетоводно отчитане на ваучерите за храна като социален разход
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

 Предстоящи промени в Закона за счетоводството, във връзка с транспониране в националното законодателство на Европейската законодателна рамка за устойчиво отчитане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

 Изменения на МСС 1 Представяне на финансови отчети относно класификацията на пасивите като текущи или нетекущи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-19

 Публичност на годишната финансова отчетност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-19

 Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Особености на счетоводното отчитане и годишното приключване в бюджетните организации за 2023 година - Публикуване на годишния финансов отчет - 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Особености на счетоводното отчитане и годишното приключване в бюджетните организации за 2023 година - Етапи на годишното счетоводно приключване - 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Особености на счетоводното отчитане и годишното приключване в бюджетните организации за 2023 година - Спецификата в отчетността на бюджетните организации - 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Особености на счетоводното отчитане и годишното приключване в бюджетните организации за 2023 година - Спазване на основните нормативни изисквания за достоверно представяне н
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Особености на счетоводното отчитане и годишното приключване в бюджетните организации за 2023 година - Обхват и съдържание на отчетната информация в годишния финансов отчет -
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Особености на годишното счетоводно приключване в някои специфични отрасли и дейности - Особености на счетоводното отчитане и годишното счетоводно приключване на транспортнат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Особености на годишното счетоводно приключване в някои специфични отрасли и дейности - Особености на счетоводното отчитане и годишното счетоводно приключване на търговската
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Особености на годишното счетоводно приключване в някои специфични отрасли и дейности - Особености на счетоводното отчитане и годишното счетоводно приключване на селскостопан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Годишни финансови отчети - Особености при изготвянето на консолидираните финансови отчети - 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Годишни финансови отчети - Годишни финансови отчети по реда на МСС, приети за приложение от Европейския съюз - 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Годишни финансови отчети - Годишни финансови отчети по реда на Националните счетоводни стандарти - 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Годишни финансови отчети - Структура, съдържание и общи изисквания - 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване - Представяне на събитията, настъпили след края на отчетния период - 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване - Данъчно облагане и счетоводно представяне на годишните финансови резултати - 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване - Последващи корекции в стойността на активите и пасивите - 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване - Първоначално оценяване и признаване на активите и пасивите - 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване - Основни процедурни въпроси - 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Нормативни и регулаторни изисквания - Публикуване на финансовата отчетност - 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Нормативни и регулаторни изисквания - Задължение за извършване на независим финансов одит - 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Нормативни и регулаторни изисквания - Допустими счетоводни бази - 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Нормативни и регулаторни изисквания - Категории предприятия и групи предприятия - 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Нормативни и регулаторни изисквания - Отговорности, съставители и срокове за представяне на финансовата отчетност - 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Нормативни и регулаторни изисквания - Счетоводно-правните принципи в българското законодателство - 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Нормативни и регулаторни изисквания - Общи изисквания към финансовата отчетност - 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 За някои промени в административните санкции, налагани за неспазване на счетоводното и данъчното законодателство за 2024 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Изменение на МСФО 17 по отношение на представянето на сравнителна информация за финансовите активи при първоначалното прилагане на стандарта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

 Коментар на промените в Закона за счетоводството от 19.12.2023 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Представяне на финансовите резултати в отчета за приходите и разходите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Счетоводно признаване на приходи по договори за фактуриране и задържане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Особености на счетоводното отчитане и годишното счетоводно приключване на търговската дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Особености на счетоводното отчитане на транспортната дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 За някои важни промени, извършени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., касаещи данъчната и счетоводната отчетност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Административни санкции, налагани за неспазване на приложимото законодателство – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Съхраняване и унищожаване на счетоводната документация - с мисъл за опазване на околната среда – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Изисквания при съставяне на приложението към годишния финансов отчет – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводно отчитане и представяне на обезценките във финансовите отчети – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Международни счетоводни стандарти - Списък на приложимите Международни счетоводни стандарти (Международни стандарти за финансово отчитане) и Разясненията към тях – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 21)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 2012 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА