ЕПИ Счетоводство и данъци => Административно-правни процедури и приложни документи =>
Първични счетоводни документи

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Общо: 76 елемента в списъка
подредени по име, номер и дата

 Отменени

 Авансов отчет
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 20.07.2004 г.

 Авизо по платежно нареждане за плащане към бюджета
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 23.07.2004 г.

 Акт за брак в производството
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 20.07.2004 г.

 Акт за завършени етапи от строителни договори (обекти)
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 02.07.2004 г.

 Акт за констатиране на повредена или износена автомобилна гума и протокол за бракуването й
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 13.07.2004 г.

 Акт за констатиране на повреди, аварии и катастрофи на моторни превозни средства
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 13.07.2004 г.

 Акт за ликвидация на животни
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 02.07.2004 г.

 Акт за оценка на амбалажа, включен в стойността на стоката
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 13.07.2004 г.

 Акт за приплод
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 13.07.2004 г.

 Акт за установяване на различията при приемане на материални запаси
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 13.07.2004 г.

 Бележка на експедитора
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 13.07.2004 г.

 Бюджетно платежно нареждне
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 04.08.2006 г.

 Вносна бележка
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 04.08.2006 г.

 Временна разписка
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 13.07.2004 г.

 Данъчна фактура, Данъчно дебитно/кредитно известие
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 20.07.2004 г.

 Заповед за командировка в страната с отчет
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 20.07.2004 г.

 Заповед за командировка в чужбина
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 20.07.2004 г.

 Инвентаризационен опис и сравнителна ведомост на дълготрайни активи
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 13.07.2004 г.

 Инвойс фактура
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 20.07.2004 г.

 Искане за откриване на банкова сметка
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 20.07.2004 г.

 Искане за отпускане на материали
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 13.07.2004 г.

 Лимитна карта за отпускане на материали
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 13.07.2004 г.

 Мемориален ордер (счетоводна справка)
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 20.07.2004 г.

 Нареждане
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 04.08.2006 г.

 Нареждане за откриване на акредитив
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 23.07.2004 г.

 Отчет за дневните продажби
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 13.07.2004 г.

 Отчет за консумираната храна от персонала
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 13.07.2004 г.

 Отчет за кухненска продукция
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 13.07.2004 г.

 Отчет за получената продукция от преработка на месо
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 02.07.2004 г.

 Платежно искане за незабавно инкасо
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 23.07.2004 г.

 Платежно нареждне
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 23.07.2004 г.

 Преводно нареждане за кредитен превод
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 04.08.2006 г.

 Преводно нареждане/Вносна бележка за плащане от/към бюджета
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 04.08.2006 г.

 Приходен касов ордер
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 20.07.2004 г.

 Протокол за безвъзмездна сделка
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 20.07.2004 г.

 Протокол за бракуване на дълготрайни материални/нематериални активи
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 13.07.2004 г.

 Протокол за бракуване на материални запаси
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 13.07.2004 г.

 Протокол за извършена работа със селскостопанска машина
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 02.07.2004 г.

 Протокол за инвентаризация на разчети
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 20.07.2004 г.

 Протокол за компенсации на липси с излишъци
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 13.07.2004 г.

 Протокол за обезценка на дълготрайни материални/нематериални активи
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 02.07.2004 г.

 Протокол за определяне на стойността в употреба на актив
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 13.07.2004 г.

 Протокол за отбиване/зачисляване на животни от група в група
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 02.07.2004 г.

 Протокол за оценка на материалните запаси
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 20.07.2004 г.

 Протокол за последваща оценка на инвестициите в дъщерни и асоциирани предприятия по метода на собствения капитал
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 20.07.2004 г.

 Протокол за предадени животни за клане
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 02.07.2004 г.

 Протокол за предадено месо за преработка
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 02.07.2004 г.

 Протокол за преместване на дълготрайни активи
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 02.07.2004 г.

 Протокол за преоценка на дълготрайни материални/нематериални активи
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 02.07.2004 г.

 Протокол за преоценка на ценни книжа на инвеститор, приети за търговия
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 20.07.2004 г.

 Протокол за преоценка/обезценка на финансови активи
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 20.07.2004 г.

 Протокол за преоценка/обезценка на финансови активи (пасиви), държани за търгуване
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 20.07.2004 г.

 Протокол за преоценка/обезценка на финансови активи, обявени за продажба
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 20.07.2004 г.

 Протокол за претегляне и приръст на животните
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 02.07.2004 г.

 Протокол за приемане и предаване на автомобил
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 02.07.2004 г.

 Протокол за приемане на материални запаси без фактура
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 13.07.2004 г.

 Протокол за приемане на продукция от растениевъдството
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 02.07.2004 г.

 Протокол за приемане/предаване на материални запаси за преработка
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 13.07.2004 г.

 Протокол за разкомплектоване (ликвидация) на МПС
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 02.07.2004 г.

 Протокол за резултатите от ликвидация на дълготрайни материални (нематериални) активи
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 02.07.2004 г.

 Протокол за резултатите от сушенето, сортирането, почистването или преработката на селскостопанска продукция
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 02.07.2004 г.

 Протокол за установени липси за сметка на вземания от неизвестни лица
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 13.07.2004 г.

 Протокол за установени липси за сметка на виновно лице
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 13.07.2004 г.

 Пълномощно за получаване на пари в брой от банка
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 23.07.2004 г.

 Пътен лист за лек автомобил
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 02.07.2004 г.

 Разписка за получени и върнати материални запаси
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 13.07.2004 г.

 Разходен касов ордер
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 20.07.2004 г.

 Складова разписка
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 13.07.2004 г.

 Сметка за изплатени суми със Служебна бележка
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 07.12.2004 г.

 Спесимен на подписите
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 20.07.2004 г.

 Спецификация към фактура
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 20.07.2004 г.

 Стокова разписка
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 13.07.2004 г.

 Съгласие за директен дебит
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 04.08.2006 г.

 Съгласие за незабавно инкасо
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 23.07.2004 г.

 Фактура
Тип на документа: приложен документ
Актуален към: 20.07.2004 г.

Общо: 76 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА