Информация за актуализация номер 2097

Изберете номер на актуализация и натиснете "Продължи":


Намерени 92 документа
подредени по вид на документа

Акценти върху някои от измененията в Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 45/2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Яна Димова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 46/2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Яна Димова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 47/2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Яна Димова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 48/2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Яна Димова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 49/2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Яна Димова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 50/2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Яна Димова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 51/2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Яна Димова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 52/2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Яна Димова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 53/2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Яна Димова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 54/2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Яна Димова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 55/2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Яна Димова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 56/2024
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Яна Димова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

За новите положения в правния режим на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

За отговорността на управителите и съдружниците, осъществяващи контрол в дружество с променлив капитал към кредитори за вреди от недействителни действия и сделки на дружеството (чл. 260ъ, ал. 5 и 6 ТЗ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Разполагане на сградите на основното застрояване в урегулираните поземлени имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Регламентът за пилотния режим на DLT, касаещ блокчейн екосистемата на публичните финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Какви политики, програми и мерки са заложени в Националния план за действие по заетостта за 2024 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Какви удръжки могат да се правят от трудовото възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Кога договорът за допълнителен труд става основен?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Колко строга е отговорността на банката за неразрешени платежни операции в електронна среда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Общи правила и специфики при ползването на платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Присъждат ли се разноски на молителя в производството по издаване на изпълнителен лист въз основа на арбитражно решение?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Райчев
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти, свързани с възможността за издаване на фискален бон в електронен вид
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Предстоящи промени в Закона за счетоводството, във връзка с транспониране в националното законодателство на Европейската законодателна рамка за устойчиво отчитане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Преддоговорната информация и отказът от договора за финансови услуги от разстояние
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Могат ли съпрузите с брачен договор да уговарят възникването на съпружеска имуществена общност без принос
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Последици за работодателя, ако съдът постанови незаконно уволнение на негов работник или служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Осигуряване при трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа през 2024 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Осигуряване при трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа през 2024 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Отмяна на наложено дисциплинарно наказание от съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Отдаване под наем на общински жилища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Методът на Алтман във фазата на откриване на производство по търговска несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Някои спорни въпроси относно замяната на ипотеката като обезпечение по договор за кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Съдържание на термина „имущество“ по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗОНПИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Съдебна практика на ВКС по чл. 137 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Съдебна практика на ВКС по чл. 30 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Счетоводно отчитане на ваучерите за храна като социален разход
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Функционална подсъдност на трудовите спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Едновременно (ваканционно) предоставяне на платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Данъчно третиране на доходите от продажба на недвижимо имущество, включително на вещни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Данъчно третиране по ЗКПО на социалните разходи за ваучери за храна и новите правила за предоставянето им на електронен носител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Дисциплинарно нарушение по Закона за предучилищното и училищно образование
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Договорни основания за намаляване и освобождаване на банката от отговорност за неразрешени платежни операции в електронна среда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Делба на съсобственост при отношения с международен елемент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Симеон Тасев
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Решение № 11551 на ВАС от 01.10.2018 г. по адм. д. № 4219/2018 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Решение № 12608 на ВАС от 17.10.2018 г. по адм. д. № 6256/2018 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Решение № 13720 на ВАС от 01.11.2012 г. по адм. д. № 2448/2012 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Решение № 1475 на ВАС от 05.02.2019 г. по адм. д. № 5667/2018 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Решение № 14995 на ВАС от 05.12.2018 г. по адм. д. № 11066/2017 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Решение № 1548 на ВАС от 06.02.2019 г. по адм. д. № 3424/2018 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Решение № 171 на ВКС от 14.03.2024 г. по гр. д. № 1095/2023 г., г. к., ІІ г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Решение № 2876 на ВАС от 28.02.2012 г. по адм. д. № 13223/2011 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Решение № 5251 на ВАС от 04.05.2016 г. по адм. д. № 6569/2015 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Решение № 56 на ВКС от 01.08.2022 г. по гр. д. № 2242/2021 г., г. к., І г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Решение № 62 ВКС от 31.01.2024 г. по гр. д. № 717/2023 г., г. к., І г. о. на
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Решение № 6581 на ВАС от 15.05.2013 г. по адм. д. № 2270/2013 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Решение № 77 на ВКС от 06.02.2024 г. по гр. д. № 2015/2023 г., г. к., ІV г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Решение № 7955 на ВАС от 07.06.2011 г. по адм. д. № 4249/2011 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Решение № 9523 на ВАС от 14.07.2020 г. по адм. д. № 9582/2019 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Определение № 5124 на ВАС от 12.04.2011 г. по адм. д. № 4246/2011 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Определение № 6637 на ВАС от 19.06.2006 г. по адм. д. № 5588/2006 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Определение № 9323 на ВАС от 24.06.2013 г. по адм. д. № 8497/2013. г., VІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Тълкувателно решение № 4 на ВКС от 18.05.2023 г. по тълк. д. № 4/2021 г., ОСГК
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Въпроси и отговори, свързани с паричните обезщетения за временна неработоспособност, и за бременност и раждане – 1/2024
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Въпроси и отговори, свързани с паричните обезщетения за временна неработоспособност, и за бременност и раждане – 10/2024
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Въпроси и отговори, свързани с паричните обезщетения за временна неработоспособност, и за бременност и раждане – 11/2024
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Въпроси и отговори, свързани с паричните обезщетения за временна неработоспособност, и за бременност и раждане – 2/2024
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Въпроси и отговори, свързани с паричните обезщетения за временна неработоспособност, и за бременност и раждане – 3/2024
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Въпроси и отговори, свързани с паричните обезщетения за временна неработоспособност, и за бременност и раждане – 4/2024
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Въпроси и отговори, свързани с паричните обезщетения за временна неработоспособност, и за бременност и раждане – 5/2024
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Въпроси и отговори, свързани с паричните обезщетения за временна неработоспособност, и за бременност и раждане – 6/2024
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Въпроси и отговори, свързани с паричните обезщетения за временна неработоспособност, и за бременност и раждане – 7/2024
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Въпроси и отговори, свързани с паричните обезщетения за временна неработоспособност, и за бременност и раждане – 8/2024
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Въпроси и отговори, свързани с паричните обезщетения за временна неработоспособност, и за бременност и раждане – 9/2024
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Присъединяване на България към еврозоната - Въпроси и отговори
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Инструкция № И-4 от 28.09.2020 г. за пропускателния режим в сградите на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-13

Наредба № 14 от 11.09.2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

Постановление № 166 на МС от 16.05.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Постановление № 169 на МС от 20.05.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на Министерството на образованието и науката, на Министерството на земеделието и храните, на Министерството на здравеопазването и на Министерството на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Постановление № 371 на МС от 17.12.2020 г. за определяне на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-25

Указ № 150 от 16.05.2024 г. за награждаване на г-жа Анна Мария Патриция Гадалета - почетен консул на Република България за област Пулия, Италианска република, с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Указ № 151 от 16.05.2024 г. за награждаване на г-н Франко Кастелини - почетен консул на Република България за област Емилия-Романя, Италианска република, с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Указ № 152 от 16.05.2024 г. за награждаване на г-н Микеле Скандрольо - почетен консул на Република България за област Лигурия, Италианска република, с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Указ № 153 от 16.05.2024 г. за награждаване на проф. д-р Сабина Захариева Захариева, дмн, с орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Валутни курсове за периода 1 януари 2024 г. - 26 декември 2024 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

Валутни курсове за периода 1 януари 2024 г. - 26 януари 2024 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

Валутни курсове за митническите цели
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Общи индекси на потребителските цени
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Общи индекси на потребителските цени
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01


Изберете номер на актуализация и натиснете "Продължи":