ИК "Труд и право", ЕПИ On-line


ЕПИ Собственост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Общо: 8 елемента в списъка

 Нормативни актове
 Съдебна и арбитражна практика
 Административни услуги, практика, документи, въпроси и отговори
 Авторски публикации
 Процедури и приложни документи
 Съдебни искове "Вещно право"
 Съдебни искове "Облигационно право"
 Фактологическа информация

Тематичен обхват:

  • вещно право;
  • семейно право;
  • наследствено право;
  • собственост и ползване на земите и горите;
  • авторско право;
  • индустриална собственост;
  • нотариална дейност;
  • устройство на територията;
  • кадастър и имотен регистър;
  • процесуално право.

Общо: 8 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА